Afzetpaal Voor Binnen Of Voor Buiten  thumbnail

Afzetpaal Voor Binnen Of Voor Buiten

Published Jan 15, 24
7 min read

Je kunt dat niet allemaal regelen. De heer (Pvd, A): Dat betekent dat de minister daarover de nodige informatie moet verschaffen aan gemeenten en instellingen. Transportkar afzetpalen. Het komt bijvoorbeeld voor dat arbeidsbureaus mensen selecteren die vervolgens illegaal een evenement begeleiden. Dat kan toch niet? Minister : Dat is inderdaad niet de bedoeling

Minister : Ja, maar het is niet alleen mijn departement. Het geldt ook voor gemeenten. Op alle mogelijke manieren moet je dit regelen. De heer (Pvd, A): Maar die gemeenten weten het niet. Dat is het punt juist. Minister : Zij moeten dat inderdaad weten. Dat klopt. De heer Smits vroeg specifiek hoe het zit met ontheffingen van verkeersregels voor geld- en waardetransporten.Zij kunnen echter geen algemene parkeerontheffing krijgen - Transportkar afzetpalen. Ik meende even dat de heer Smits daarop doelde. Dat is niet de bedoeling. De ontheffing geldt alleen voor zeer specifieke locaties. De heer Middel heeft ook gesproken over de uniformen. Beveiligingsorganisaties moeten en willen ook herkenbaar zijn. Hun medewerkers moeten wel kunnen worden onderscheiden van de politie, maar wij moeten niet een soort parapolitie krijgenDe politie heeft bijvoorbeeld het blousonjack; beveiligingsorganisaties mogen dat niet hebben, tenzij het een zeer afwijkende kleur heeft. Als men in het oranje wil gaan lopen, kan dat, maar in het blauw, zwart of grijs kan niet. Ook de herkenningstekens, zoals vignetten, logo’s en rangonderscheidingstekens, zijn voor beveiligingsorganisaties niet geoorloofd.

Ik denk dus dat het onderscheid wel goed is. Ik vind niet dat wij moeten proberen om allerlei beveiligingsorganisaties gelijksoortige uniformen te laten dragen, want dan ontstaat juist een soort van parapolitie - Transportkar afzetpalen. Ik vind wel dat wij eens moeten bezien hoe het staat met de toezichthouders, want daar zie je een bonte mengeling van allerlei organisaties

Afzetpalen Voor Koorden

Ik wil in geen geval de suggestie wekken als zouden wij een eenduidig uniform voor beveiligingsorganisaties willen hebben. Bij de klachtenregeling is er bewust voor gekozen dat op verschillende plaatsen een klacht kan worden ingediend, eerst natuurlijk bij de branche zelf, maar, zoals al is opgemerkt, niet iedereen is bij de VPB aangesloten.

Verder moet van elke klacht die wordt ingediend, een kopie naar het ministerie van Justitie worden gestuurd. Het ministerie krijgt dus een overzicht van de ingediende klachten. Transportkar afzetpalen. De heer Middel heeft gevraagd om informatie daarover. Ik kan jaarlijks de aantallen klachten aan de Kamer doen toekomen en dan kunnen wij bezien of er echt ongewenste ontwikkelingen zijn

In die sector kunnen op zeer veel manieren klachten worden ingediend, terwijl dat in de beveiliging nog redelijk overzichtelijk is. Ik wil dus geen vergelijking trekken, temeer omdat de bedrijfsgezondheidszorg ook weer anders is. Ik stel dus voor om het op deze manier te doen en te kijken hoe het werkt.

De gezondheidszorg is bij uitstek een terrein waar, helaas, bejegeningsproblemen voorkomen én verkeerd gehandeld wordt, wat twee te onderscheiden zaken zijn - Transportkar afzetpalen. Dat kun je je ook voorstellen in de particuliere beveiliging. Minister : Dat is ook wel zo, maar bij de particuliere beveiliging gaat het er in de eerste plaats om hoe een beveiliger optreedt ten aanzien van een burger

De inhoudelijke kwaliteit gaat vooral degene aan die het bedrijf heeft ingehuurd en die heeft natuurlijk een andere methode om daar zijn ongenoegen over te laten blijken. Ik denk dus dat de vergelijking niet helemaal opgaat. Maar wij zullen dit wel in de gaten houden, want ik vind dat wij er heel serieus mee moeten omgaan.

Wegcode Signalisatie Wegenwerken

De bedrijven die daarvoor in aanmerking kwamen, hebben zich ook aangemeld bij de Registratiekamer wanneer ze te maken hadden met aspecten van privacy. Wanneer geconstateerd werd dat er geen sprake was van persoonsbestanden, hoefde die aanmelding niet te gebeuren. Dat was de ratio van die gesprekken. Transportkar afzetpalen. Wanneer er niet een vergunning werd geweigerd om andere redenen, konden die bedrijven gewoon door functioneren, alleen met die aanmelding en daardoor toezicht van de Registratiekamer

Minister : Geen persoonsbestanden. Het kan heel breed zijn. De heer (CDA): Hoe gaat u om met de situatie waarin personeel wordt ingeleend? Minister : Het gaat niet zozeer over het personeelsbestand als wel bestanden met persoonsgegevens. Het gaat niet om een bedrijf dat personeel in dienst heeft en dit op een loonlijst heeft staan.

Ik kom te spreken over de screening van mensen die worden aangetrokken. Transportkar afzetpalen. Er wordt gekeken naar antecedenten, veroordelingen, sepots, opgemaakte processen-verbaal (het herkenningssysteem van de politie) en er wordt bij de CID gekeken naar eventueel harde informatie over personen. De heer (VVD): Een beveiligingsorganisatie wil iemand in dienst nemen en de politiechef zegt nee

Minister : Dat is het eeuwige probleem bij het screenen van mensen, niet alleen bij beveiligingsorganisaties, maar ook bij overheidsfuncties. Men kan daar bezwaar tegen maken. De politiechef neemt een beslissing. Het is wel de bedoeling dat iemand weet waarom die beslissing zo genomen is. De heer (VVD): In dit geval is de overheid aansprakelijk.

Hij gaat naar de rechter en er komt schade (Transportkar afzetpalen). Wie moet die schade betalen? De overheid? Minister : Wanneer op onjuiste gronden een korpschef zegt dat de persoon niet in dienst kan worden genomen, is de korpschef degene die aansprakelijk is voor foute informatie. Wanneer blijkt dat iemand een proces-verbaal tegen zich heeft en hij wordt later vrijgesproken, dan kan achteraf blijken of destijds het proces-verbaal al dan niet juist is opgemaakt

Afzetpalen Met Lint Voor Tijdelijke Of Permanente Afzettingen

Dat is een vrij normaal proces wanneer het gaat over het screenen van mensen. Het speelt bij gevangenispersoneel ook een rol. Men weet dat op grond van bepaalde gegevens wordt gescreend. Onder andere gaat het om de vraag of er een procesverbaal tegen je is of niet. De heer (VVD): In het geval van het gevangenispersoneel is het iets gemakkelijker, want dat is overheidspersoneel.

Het kan ook een inschattingsfout zijn. Het zal niet bewust gebeuren. Hij kan denken: zo’n proces-verbaal betekent dat iemand daar niet in dienst kan zijn - Transportkar afzetpalen. Minister : De afwijzing wordt aan de betrokkene bekendgemaakt, dus die kan degene aanspreken die de afwijzing veroorzaakt, in dit geval de korpschef en niet de particuliere beveiliger

Dat gebeurt zelden. Als het om de staatsveiligheid gaat, bijvoorbeeld bij het inzetten van beveiligers bij De Nederlandsche Bank, bij Schiphol of bij de Eurotop, dan wordt de BVD nog wel ingeschakeld, maar in het algemeen houden wij toch een strikte scheiding aan tussen gegevens van de BVD en politiegegevens.

Ik heb begrepen dat de heer Smits dit amendement steunt. Transportkar afzetpalen. Mevrouw (D66): Ik ook. Minister : Dat komt goed uit, want ik zou het amendement wel willen overnemen. De : Als er leden zijn die het amendement formeel willen steunen, moeten zij daartoe wel een formele handeling verrichten. Minister : Voorzitter! Als ik het amendement overneem, beschouwt de heer Smits zijn amendement wellicht als overbodig en trekt hij het inMaar daar kunnen wij in tweede termijn misschien verder over praten. De : Maar u neemt het amendement nu niet formeel over? Minister : Ik neem het wel over, voorzitter. De : Dan vraag ik de woordvoerders of zij daarmee akkoord gaan. De heer (Pvd, A): Voorzitter! Als de regering bereid is om een amendement over te nemen, is het de gewoonte dat de indieners haar daarvoor hartelijk danken.

Afzetpalen

De : Tenzij een van de woordvoerders zich daartegen verzet. Transportkar afzetpalen. Vandaar mijn vraag. De heer (SGP): Voorzitter! Ik zou nog graag vernemen wat de reikwijdte van het amendement in de publieke sfeer is. Ik heb er al even met de heer Middel over gesproken, maar ik vraag mij af in hoeverre het amendement zich ook uitstrekt tot overheidsdienaren die met beveiligingswerkzaamheden zijn belast

De heer (SGP): Maar niet voor de stadswachten? Daar had ik nog naar gevraagd. Minister : Nee, stadswachten zijn geen beveiligingsorganisaties. De heer (SGP): Maar ze werken wel in de publieke sfeer, met toezicht en controle. Minister : Ja, maar ik heb zojuist geprobeerd om uit te leggen dat het amendement gaat over de particuliere beveiligingsbranche.Ik heb toen aangegeven welke grens de heer Korthals en ik daarbij zien. Transportkar afzetpalen. Transportkar afzetpalen. De heer Van den Berg liet toen blijken dat hij begreep waar wij de grens legden. Transportkar afzetpalen. Transportkar afzetpalen. En die is inderdaad bereikt zodra er sprake is van bewakers in overheidsdienst, en dat is iets anders dan stadswachten, toezichthouders enz

Latest Posts

Afzetpaal Voor Binnen Of Voor Buiten

Published Jan 15, 24
7 min read